.

Program Hakkında

Mimari Restorasyon Programı

Günümüzde tarihe ve arkeolojiye verilen önemin giderek artması ve geçmişten günümüze değin süre gelen tarihin yaşatılması için, onun belgesi niteliğinde olan ve tarihe tanıklık eden eserlerin onarımı ve korunması gerekmektedir. İşte burada restorasyonun önemi ortaya çıkmaktadır. Kelime anlamı olarak aslını bozmadan onarma olarak ifade edilen restorasyon; tarihsel ve kültürel anlamda değer taşıyan ve kültür varlığı olarak değerlendirilen eserlerin, ulusal ve uluslararası tüzüklere bağlı kalınarak, bilimsel ve doğru yöntemlerle korunmasını ve onarılmasını sağlayan, tarihi eser ve dokuların özgün biçimleriyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi aşamasında bilimsel çalışmaları yürüten Arkeolog ve Mimarlara teknik yardım sağlayacak eğitimli ara elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Önlisans Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrencilerimiz, kültür ve tabiat varlığı açısından dünyanın en zengin topraklarına sahip olan ülkemizde yapılacak çalışmalarda etkin görevler alacak, Restoratör, Arkeolog, Sanat Tarihçi, Mimar ve İnşaat Mühendisleri vb. gibi meslek gruplarıyla birlikte çalışabileceklerdir.

Mimari Restorasyon bölümünün yer aldığı üniversitemiz ve ilçemiz alanı içerisinde restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapılabilmesi için uygulama alanları mevcut olup, öğrencilerimiz öğretim elemanları danışmalığında derslerde almış oldukları teorik bilgileri pratiğe aktarabilecek ve mesleki uygulamalar ile yaz dönemi staj çalışmaları sayesinde gereksinim duydukları eğitim ve araştırmaları yürütebileceklerdir.

Misyon

Gölhisar Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı’nın misyonu, kültürel mirasın korunması, onarılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında rol alacak nitelikli teknik eleman yetiştirmek ve bu süreçte üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma için restorasyon ve konservasyon konularında yaşanan güncel gelişimi takip ederek öğrencilerimizi yaşam boyu öğrenmeye teşvik etmektir.

Vizyon
Gölhisar Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı’nın vizyonu; işinde ve alanında başarılı, güvenilir, kültürel miras konusunda duyarlı, mesleki etik ve ahlâki değerlere saygılı, yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumluluk sahibi restoratörler yetiştirmektir.


Altyapı Olanakları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksek Okulu, Burdur İli’nin Gölhisar İlçesi’nde yer almaktadır ve okulumuz ilçe merkezine 1,5 km uzaklıkta olup ulaşım halk otobüsleri ile sağlanabilmektedir. Okulumuzda toplam 1100 m² sosyal tesis alanımız bulunmaktadır ve bunun yaklaşık 600 m²’si kantin, 500 m²’si ise yemekhane olarak kullanılmaktadır. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı alt yapısında Taş Koruma ve Onarımı Laboratuvarı, Küçük Eser Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı, Mozaik Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ile bilgisayar destekli teknik çizim derslerinin verildiği çizim salonundan oluşan uygulamalı derslerin işlendiği laboratuvarlar ile teorik derslerin işlendiği (projeksiyon ve bilgisayar destekli) dersliklerde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. 

Edinilen Unvan

Önlisans Mimari Restorasyon Programından mezun olan öğrencilerimiz tekniker unvanıyla mezun olmaktadır. 29 Ağustos 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan, 2013/5212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ön Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimizin Restoratör unvanı ile istihdam edilmelerinin yolu açılmıştır.

İstihdam Olanakları

Dünyada ve Türkiye’de kültür ve tabiat varlıklarına verilen önemin giderek artması ve bu alanda çalışacak teknik elemanlara ihtiyaç duyulması Restorasyon Bölümüne olan talebi arttırmaktadır. Bu sayede Mimar Restorasyon Programı mezunları;

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan ilgili birimler,

·         Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı,

·         Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, 

·         Vakıflar Genel Müdürlüğü,

·         Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimler,

·         Karayolları Genel Müdürlüğü,

·         Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylar,

·         Milli Parklar,

·         Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları,

·         Müzeler,

·         Belediyeler, vb.. kamu kurum ve kuruluşları,

·         Arkeolojik kazılar, 

·         Özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve büroları,

·         Restorasyon projelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.


DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapılabilen 4 Yıllık bölümler

·         Mimarlık

·         İç Mimarlık

·         İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

·         Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

·         Şehir ve Bölge Planlama

·         Çini Tasarımı ve Onarımı

·         El Sanatları

·         Geleneksel Türk Sanatları

   Tezhip Sanatı