.

Program Hakkında

Maliye Programı


Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümü altında yer alan Maliye programı, maliye alanında temel kavramsal bilgileri ve uygulamadaki yansımaları göz önünde bulunduran ve alınan eğitimin sonunda gerek kamu kesiminde yer alan mali kuruluşlarına gerekse özel kesimde yer alan işletmelere ekonomi ve maliye teorilerini bilen, vergi mevzuatı ve finansal bilgilere sahip ve bunların uygulamalı kullanımlarına hakim nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz ‘’Maliye Meslek Elemanı’’ ünvanı alarak istihdam olacaklardır. Programımız iki yıl dört ara dönemden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz ön lisans derecesi ile mezun olacaklardır. Arzu etmeleri halinde Dikey Geçiş Sınavı ile iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlayabilirler.


Maliye Programı İş Olanakları


Mezun öğrencilerimizin iş olanakları oldukça geniş olup kamu sektöründe Maliye Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlüklerinde, vergi dairelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatında, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Mahalli İdarelerde bunların yanında Gümrük Bakanlığının ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirlerle ilgili birimlerinde yer alabilirler.


Özel sektörde ise bankalarda, özel sektör kuruluşlarının bünyesinde yer alan mali birimlerinde, yeminli mali müşavirliklerinde, mali müşavirlik bürolarında  istihdam edilebilirler, çalışma olanağı bulabilmektedirler.

Diğer Akademik Birimler